De Núria a Queralbs

De Núria a Queralbs

Distància: 7,85 km

Dificultat: Fàcil

Temps de la ruta: 2 hores 30 minuts

Ruta Circular: No

Desnivell acumulat:  Pujant: 81 m – Baixant: 861 m

Altidud:  màxima: 1998 m  –  mínima:1177 m

[CA] De Núria a Queralbs

El ‘camí Vell’ de Queralbs a Núria és d’origen mil·lenari. Utilitzat des de l’antigor, va esdevenir camí romeu de pelegrinatge arran de l’edificació del santuari dedicat a la Mare de Déu. Aquesta ruta, després de visitar el santuari, baixa per les espectaculars gorges del riu Núria tot seguint l’antic camí dels romeus. No hi ha dubte que és un dels racons més insòlits i únic dels Pirineus orientals.
Ruta senyalitzada.

El punt de partida de la ruta és Núria. S’hi arriba amb el cremallera des de Ribes de Freser i s’agafa a la mateixa estació de tren (una altra possibilitat és agafar el cremallera des de Queralbs). La ruta segueix part del sender GR 11 i fa 765 m de desnivell en baixada. A l’hivern seran necessàries botes de neu amb paraneus o bé raquetes de neu. També pot fer-se com a conclusió d’altres moltes rutes de l’entorn de Núria; en aquest cas, l’alberg del Pic de l’Àliga o l’Hotel Vall de Núria faciliten les estades de més d’un dia.

0,00 km (1961 m). Santuari de Núria. Cal no perdre detall del seu acurat entorn, mostra que es poden harmonitzar els equipaments turístics amb la natura. I també que l’absència de cotxes no és cap problema, sinó tot el contrari, un valor afegit.

Des de davant de l’església se surt cap a l’oest, es passa el pont amb baranes de fusta sobre el riu de Finestrelles i es tomba a l’esquerra, cap a la vora dreta de l’estany seguint les marques blanques i vermelles del GR 11 (sender de gran recorregut). Es passa per davant de l’ermita de Sant Gil, del segle XVII. Després de la font del doctor Bassols es topa amb una bifurcació: es pren el camí de l’esquerra que recorre la riba de l’estany amb una altra font, l’embarcador i la presa. Passada la presa, el camí puja i s’ajunta amb el que s’ha deixat abans, de manera que també hauria portat al mateix lloc.

0,58 km (1952 m), 0 h 10 min. Creu d’en Riba. Collet amb una creu de ferro al costat d’un pedró, on s’ha instal·lat un mirador que tanca el pla de Núria pel sud. Convé perdre 1 min per pujar les escales que porten al mirador del pedró i admirar per darrera vegada els voltants del santuari, amb la presa i l’estany davant.

En aquest collet de la Creu d’en Riba es troba una altra bifurcació. Es baixa pel camí de l’esquerra, indicat amb un rètol, cap a Queralbs, pel GR 11 que va al sud recorrent el fons de les gorges de Núria. Es deixa, doncs, definitivament a la dreta el camí vell a la collada de Fontalba, que també va al sud però salvant les gorges de Núria per dalt.

2,20 km (1778 m), 0 h 30 min. Mitja hora més tard s’arriba al pla de Sallent. Tot seguit es travessa el riu per sota de la via del cremallera. 10 min més endavant s’arriba a la balma de Sant Pere, amb un salt d’aigua. Un quart d’hora més tard s’arriba al salt del Sastre.

4,29 km (1496 m), 1 h 30 min. S’arriba al pont del Cremal. Llavors el camí continua per l’altre vessant del riu. Un quart d’hora més tard es passa per la impressionant paret de la Dent d’en Rossell i per la balma de Sant Pau. No gaire més endavant es travessa la via per sobre i el torrent de la Ruira.

6,66 km (1291 m), 2 h 20 min. S’és a la carretera de Fontalba, es travessa i s’arriba a sobre de Queralbs, on s’accedeix 10 min després. Queralbs conserva la fesomia típica d’un poble de muntanya pirinenc. Cal visitar-hi l’església romànica de Sant Jaume i contemplar-ne el porxo exterior, amb arcades i columnes rematades amb bells capitells.

7,85 km (1280 m), 2 h 30 min. Estació del cremallera de Queralbs. Fi de l’itinerari.

 

[ES] De Núria a Queralbs

El viejo camino de Queralbs a Núria -el Camí Vell- es de origen milenario. Utilizado desde la antigüedad, se convirtió camino romero de peregrinación a raíz de la edificación del santuario dedicado a la Virgen. Este itinerario propone la visita del santuario de Núria para bajar después por los espectaculares desfiladeros del río Núria, siguiendo el antiguo camino de los peregrinos. Se trata sin duda alguna de uno de los rincones más insólitos y únicos de los Pirineo orientales.
Ruta señalizada.

El punto de partida es Núria, donde se llega con el cremallera que sale de la estación de tren de Ribes de Freser. Otra posibilidad de acceso es el cremallera que sale de Queralbs. La ruta recorre parte del GR 11. También puede hacerse como final de muchas otras rutas del entorno de Núria; en este caso el albergue del Pic de l’Àliga o el Hotel Vall de Núria facilitan las estancias de más de un día.

0,00 km (1961 m). Santuario de Núria. No hay que perderse ningún detalle de su cuidado entorno, muestra de que se puede armonizar los equipamientos turísticos con el ambiente. Y también de que la ausencia de coches no es un inconveniente, sino que, por el contrario, un valor añadido.

Desde delante de la iglesia salimos hacia el oeste, pasamos el puente con barandillas de madera sobre el río Finestrelles y giramos a la izquierda, hacia la ribera derecha del lago, siguiendo las marcas blancas y rojas del GR 11 (sendero de Gran Recorrido). Se pasa delante de la ermita de San Gil, del siglo XVII. Después de pasar la fuente del Doctor Bassols nos topamos con una bifurcación: se coge el camino de la izquierda que recorre la ribera del lago con otra fuente, el embarcadero y la presa. Pasada la presa, el camino sube y se junta con el que hemos dejado antes, por lo cual también nos llevaría al mismo sitio.

0,58 km (1952 m), 0 h 10 min. Creu d’en Riba. Un pequeño collado con una cruz de hierro junto a una columna conmemorativa donde se ha instalado un mirador que cierra el llano de Núria por el sur. Conviene perder un minuto para subir las escaleras que nos llevan al mirador de la columna y admirar por última vez los alrededores del Santuario, con la presa y el lago ante nosotros. En este pequeño collado de la Creu d’en Riba encontramos otra bifurcación. Se baja por el camino de la izquierda, indicado con un rótulo, en dirección a Queralbs y el GR 11 que va al sur recorriendo los fondos de las Gorges de Núria. Dejamos entonces definitivamente a la derecha el camino viejo del collado de la Fontalba, que también va al sur pero salvando las Gorges de Núria.

2,20 km (1778 m), 0 h 30 min. Media hora más tarde, llegamos al llano de Sallent y cruzamos el río pasando por debajo de la vía del cremallera. Al cabo de diez minutos se alcanza la gruta de Sant Pere y su salto de agua. Un cuarto de hora después, llegamos al salto del Sastre.

4,29 km (1496 m), 1 h 30 min. Llegamos al puente del Cremal. El camino sigue por el otro lado del río. Un cuarto de hora más tarde, pasamos por la impresionante pared de La Dent d’en Rossell y la gruta de Sant Pau. Un poco más adelante, debemos cruzar la vía y el torrente de la Ruira.

6,66 km (1291 m), 2 h 20 min. Llegamos a la carretera de Fontalba, que hay que cruzar para ir a parar encima de Queralbs; al cabo de diez minutos, nos encontramos en Queralbs, población que conserva el aspecto típico de un pueblo de montaña del Pirineo. Vale la pena visitar la iglesia románica de Sant Jaume, en la que podremos admirar su porche exterior, con arcos y columnas rematadas con bellos capiteles.

7,58 km (1280 m), 2 h 30 min. Estación del cremallera de Queralbs. Fin del itinerario.

 

[EN] From Núria sanctuary to Queralbs

After the visit to the sanctuary, the route descends the spectacular gorge of the Núria river along the old pilgrims’ road. Without doubt this is one of the most extraordinary spots in the Eastern Pyrenees.
Marked trail.

The starting point is in Núria. You arrive there on the rack and pinion railway from Ribes de Freser, which leaves from beside the RENFE station. You can also board the rack and pinion train in Queralbs. Part of the route follows the GR 11. You can also make this the final stage of many other routes around the Núria area.

0 h 00 min. Sanctuary of Núria (1.960 m). You should be careful not to let any detail of your surroundings pass unseen as they show how it is possible to reconcile tourist installations with the local environment. In addition, you will see how the absence of cars is in no way an inconvenience but in fact gives added value.

From in front of the church, you leave towards the best, passing the bridge with wooden railings over the river Finestrelles and turn to the left in the direction of the right hand bank of the lake, following the route of the white and red markers of the GR 11 (sender de Gran Recorregut or long distance path). You pass in front of the seventeenth century hermitage of Sant Gil. Having passed the spring of Doctor Bassols, you come to a fork: you take the track on the left which goes along the bank of the lake with another spring, the jetty and the dam. Once you are past the dam, the track ascends and joins up with the one that you left previously and which would also take you to the same place.

0 h 10 min. Creu d’en Riba (1.985 m). A small pass with an iron cross on the side of a monument where a viewing point has been built and which closes off the plain of Núria to the south. You should take a minute to climb the steps that that go up to the viewing point of the monument and admire for the final time the surroundings of the sanctuary, with the dam and the lake in front of you. In this small pass of la Creu d’en Riba, you will come to another fork. You go up by the left hand track which has a signpost indicating the way to Queralbs and the GR 11 which heads south along the bottom of the Gorges of Núria. You then leave well to the right the old track of the Fontalba Pass which also goes south crossing the Gorges of Núria.

30 minutes later you come to Pla de Sallent. You cross the river beneath the railway line. 10 minutes further on you come to Sant Pere cave, with a waterfall. 15 minutes later you come to El Sastre waterfall.

When you have been walking for about 1 hour 30 minutes, you come to Pont del Cremall. Here the path crosses to the other side of the river. 15 minutes later, you pass the imposing cliff of Dent d’en Rossell and Sant Pau cave. A little further on, you cross the railway line and La Ruira stream.

After walking for 2 hours 20 minutes you come to the Fontalba road, which you cross and come out above Queralbs. A 10 minute descent takes you into this typical Pyrenean mountain village. The Romanesque church of Sant Jaume is well worth a visit, with its fine porch with arches and columns crowned by beautiful capitals. End of the trail.

Senderisme,A peu

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/de-nuria-a-queralbs-26757052