Itinerari de Cova Roja. De l’àrea de lleure de la Fou a la cova Roja

Pasejada per la Cova Roja. Al terme municipal de la Sénia, al vessant sud-oest del massís i Parc Natural dels Ports, es proposa aquest itinerari de mitjana dificultat ric en contrastos: senders pels boscos, espais oberts de vegetació baixa i grans panoràmiques i abruptes barrancs. No és difícil de poder observar la molt present cabra salvatge, endemisme de la península Ibèrica. Es visita, en una petita vall amagada, la cova Roja. Cal prendre precaucions en èpoques de fortes pluges, ja que un tram de l’itinerari discorre per la llera del barranc.

Itinerari de Cova Roja.

Distància: 4,91 km

Dificultat: Fàcil

Temps de la ruta: una hora 40 minuts

Ruta Circular: Sí

Desnivell acumulat:  Pujant: 380 m – Baixant: 380 m

Altidud:  màxima: 916 m  –  mínima:597 m

[CA] Itinerari de Cova Roja. De l’àrea de lleure de la Fou a la cova Roja

Al terme municipal de la Sénia, al vessant sud-oest del massís i Parc Natural dels Ports, es proposa aquest itinerari de mitjana dificultat ric en contrastos: senders pels boscos, espais oberts de vegetació baixa i grans panoràmiques i abruptes barrancs. No és difícil de poder observar la molt present cabra salvatge, endemisme de la península Ibèrica. Es visita, en una petita vall amagada, la cova Roja. Cal prendre precaucions en èpoques de fortes pluges, ja que un tram de l’itinerari discorre per la llera del barranc.
Ruta senyalitzada.

Per arribar des d’Amposta al punt de sortida de l’itinerari, situat a l’àrea de lleure de la Fou, cal dirigir-se primer a la Sénia per Masdenverge (per la carretera T-344), Santa Bàrbara i la Galera (per les carreteres T-350 i TP-3311). Arribats a la Sénia, on hi ha un Centre d’Informació del Parc Natural dels Ports, és necessari travessar el poble dirigint-se cap a la Pobla de Benifassà (CV-105) i, als 7 km, a l’alçada de l’embassament d’Ulldecona i tan bon punt s’ha passat la presa, prendre la pista de terra que surt a la dreta i segueix el barranc de la Fou. Es continua per la pista barranc amunt i s’arriba, al cap d’uns altres 7 km, a l’àrea de lleure de la Fou, on es podrà estacionar el vehicle i començar l’excursió. Es recomana la utilització de vehicle tot terreny per circular per la pista de terra. A l’àrea de lleure, ben arranjada, hi ha una font, taules i bancs, així com el punt de partida de dos interessants itineraris més, també senyalitzats. La ruta es pot fer girant com les agulles del rellotge (tal com es proposa en aquesta descripció) o bé a l’inrevés.

0,00 km (597 m). Àrea de lleure de la Fou. El sender comença amb una suau pujada cap al NO que arrenca al costat d’una cartellera d’itineraris.

0,37 km (652 m), 0 h 06 min. Bifurcació. Es deixa a mà dreta un camí per on es tornarà més tard i el sender comença a enfilar-se de forma més decidida cap a ponent. S’observa el canvi en les espècies vegetals en guanyar altitud, especialment el pas de pi blanc a pi roig.

1,25 km (830 m), 0 h 25 min. Portella de la Malladeta. Atansant-se al petit coll fora del camí, es pot observar l’espectacular formació del Pont Foradat i també una bona part del barranc de la Fou aigües avall de la caseta forestal. Sense franquejar el collet, el camí ara gira a la dreta (NE) i puja més suaument. Es passa per un punt una mica exposat.

1,90 km (915 m), 0 h 40 min. S’arriba al punt més alt de l’itinerari envoltats de singulars paisatges enlairats: mirant cap al sud, la mola d’Aixada; al nord, el Negrell; cap al nord-est, el Morral de Catinell, i una mica cap a l’est, l’altiplà dels plans de Valldebous. Es va virant a l’esquerra (SO), amb el barranc de Cova Roja a mà dreta, i de seguida es començarà a perdre altitud discorrent per dins d’un bosc de pi roig més esclarissat que a la primera part de l’itinerari.

2,61 km (850 m), 0 h 50 min. De seguida s’entra a l’interior del barranc de Cova Roja en un punt proper al seu origen fent un canvi de direcció acusat novament cap al NE tot seguint el perfil descendent. Es tracta d’un vessant més humit i de vegetació més salvatge i densa.

2,77 km (823 m), 0 h 55 min. Es pren un caminet a la dreta per arribar, en pocs metres, a la cova Roja, formada per una llarga balma amb una petita construcció per refugiar-se, la font de Cova Roja, i la pròpia cova, a la qual cal entrar-hi ajupit. Un cop dins, però, la cova te una alçada d’uns 2 m i una profunditat d’uns 30. Es desfà el camí per continuar per la dreta barranc avall. La sendera a voltes creua el barranc i a voltes avança per la seva llera amb algun pas una mica tècnic sense més dificultat.

3,40 km (712 m), 1 h 15 min. Es creua el barranc de les Tosques just abans que s’ajunti al de Cova Roja. De seguida, es deixa un camí a mà esquerra que va a la font dels Hortets (itinerari senyalitzat des de l’àrea de lleure), es creua novament el barranc (km 3,94, 636 m) i es remunten uns metres cap al SE.

4,50 km (653 m), 1 h 30 min. S’arriba a un mirador ben condicionat sobre el barranc de la Fou. Ara el camí planeja uns metres per enllaçar, al cap d’uns 200 m, amb la sendera de pujada de l’inici de l’itinerari. En aquesta ocasió, cal tombar a l’esquerra (SE) per baixar fins a tornar al punt de sortida.

4,91 km (597 m), 1 h 40 min. Àrea de lleure de la Fou, punt de partida i final de l’itinerari.

 

[ES] Itinerario de Cova Roja. Del área recreativa de la Fou a la cueva Roja

En el término municipal de la Sénia, en la vertiente suroeste del macizo y Parque Natural de Els Ports, se propone este itinerario de media dificultad rico en contrastes: senderos por los bosques, espacios abiertos de vegetación baja y grandes panorámicas y abruptos barrancos. No es difícil poder observar la muy presente cabra montés, endemismo de la península Ibérica. Se visita, en un pequeño valle escondido, la cueva Roja. Hay que tomar precauciones en épocas de fuertes lluvias, ya que un tramo del itinerario discurre por el cauce del barranco.
Ruta señalizada.

Para llegar al punto de salida del itinerario desde Amposta, situado en el área recreativa de la Fou, hay que dirigirse primero a la Sénia por Masdenverge (por la carretera T-344), Santa Bàrbara y la Galera (por las carreteras T-350 y TP-3311). Llegados a la Sénia, donde hay un Centro de Información del Parque Natural de Els Ports, es necesario atravesar el pueblo dirigiéndose hacia la Pobla de Benifassà (CV-105) y, a los 7 km, a la altura del embalse de Ulldecona y después de la presa, se debe tomar la pista de tierra que sale a la derecha y sigue el barranco de la Fou. Se continúa por la pista barranco arriba y se llega, al cabo de otros 7 km, al área recreativa de la Fou, donde se podrá estacionar el vehículo y comenzar la excursión. Se recomienda la utilización de vehículo todoterreno para circular por la pista de tierra. En el área recreativa, bien arreglada, hay una fuente, mesas y bancos, así como el punto de partida de dos interesantes itinerarios más, también señalizados. La ruta se puede hacer girando como las agujas del reloj (tal como se propone en esta descripción) o bien al revés.

0,00 km (597 m). Área recreativa de la Fou. El sendero comienza con una suave subida hacia el NO que arranca junto a una cartelera de itinerarios.

0,37 km (652 m), 0 h 06 min. Bifurcación. Se deja a mano derecha un camino por donde se volverá más tarde y el sendero empieza a subir de forma más decidida hacia poniente. Se observa el cambio en las especies vegetales al ganar altitud, especialmente el paso de pino carrasco a pino silvestre.

1,25 km (830 m), 0 h 25 min. Portella de la Malladeta. Acercándose al pequeño collado fuera del camino, se puede observar la espectacular formación del Pont Foradat y también una buena parte del barranco de la Fou aguas abajo de la caseta forestal. Sin franquear el collado, el camino ahora gira a la derecha (NE) y sube más suavemente. Se pasa por un punto un poco expuesto.

1,90 km (915 m), 0 h 40 min. Se llega al punto más alto del itinerario rodeados de singulares paisajes elevados: mirando hacia el sur, la muela de Aixada; al norte, el Negrell; hacia el noreste, el Morral de Catinell, y algo hacia el este, la meseta de los llanos de Valldebous. Se va girando a la izquierda (SO), con el barranco de Cova Roja a mano derecha, y enseguida se empezará a perder altitud discurriendo por dentro de un bosque de pino silvestre más ralo que en la primera parte del itinerario .

2,61 km (850 m), 0 h 50 min. Enseguida se entra en el barranco de Cova Roja en un punto cercano a su origen haciendo un cambio de dirección acusado nuevamente hacia el NE siguiendo el perfil descendente. Se trata de una vertiente más húmeda y de vegetación más salvaje y densa.

2,77 km (823 m), 0 h 55 min. Se toma un camino a la derecha para llegar, en pocos metros, a la cueva Roja, formada por una larga cueva con una pequeña construcción para refugiarse, la fuente de Cova Roja, y la propia cueva, a la que hay que entrar agachado. Una vez dentro, la cueva tiene una altura de unos 2 m y una profundidad de unos 30. Se desanda el camino para continuar por la derecha barranco abajo. El sendero a veces cruza el barranco y a veces avanza por su cauce con algún paso un poco técnico sin mayor dificultad.

3,40 km (712 m), 1 h 15 min. Se cruza el barranco de Les Tosques justo antes de que se junte con el de Cova Roja. Enseguida, se deja un camino a mano izquierda que lleva a la fuente de Els Hortets (itinerario señalizado desde el área recreativa), se cruza de nuevo el barranco (km 3,94, 636 m) y se remontan unos metros hacia el SE.

4,50 km (653 m), 1 h 30 min. Se llega a un mirador bien acondicionado sobre el barranco de la Fou. Ahora el camino llanea unos metros para enlazar, al cabo de unos 200 m, con la senda de subida del inicio del itinerario. En esta ocasión, hay que girar a la izquierda (SE) bajando hasta volver al punto de salida.

4,91 km (597 m), 1 h 40 min. Área recreativa de la Fou, punto de partida y final del itinerario.

 

[EN] Cova Roja itinerary. From Fou recreation area to Roja cave

In the municipality of La Sénia, on the south-western slope of the Ports massif and Ports Nature Reserve, we propose this itinerary, of medium difficulty, rich in contrasts: paths through the woods, open spaces of low vegetation and sweeping views and steep gullies. It is not difficult to spot the wild goat, quite common here, and native to the Iberian Peninsula. In a small, hidden valley we visit the Roja cave. We need to take precautions in periods of heavy rain, since one stretch of the itinerary runs along the bed of the gully.
Marked trail.

To reach the starting point of the itinerary, in the Fou recreation area, from Amposta we go first to La Sénia via Masdenverge (by T-344), Santa Bàrbara and La Galera (T-350 and TP-3311). In La Sénia, where there is a Ports Nature Reserve Information Centre, we have to go through the town towards La Pobla de Benifassà (CV-105) and, after 7 km, at the Ulldecona dam, and as soon as we have passed the dam, take the dirt track that goes off to the right and follows the Fou gully.

Following the gully track up, after about another 7 km we come to the Fou gully recreation area, where we can park the car and begin the excursion. We recommend a 4×4 to travel along the dirt track. In the recreation area, well laid out, there is a fountain, tables and benches and the starting point of two more interesting itineraries, also signposted. The route can be done clockwise (as we suggest in this description) or the other way.

0.00 km (597 m). Fou recreation area. The path begins a gentle climb to the west that starts beside the board with the itineraries in the Fou recreation area (600 m).

0.37 km (652 m), 0 h 06 min. Once we leave the road on the right which we shall be returning on later, the path begins to climb more noticeably. We can see the change in the plant species as we go higher, especially the change from white pine to Scotch pine.

1.27 km (830 m), 0 h 25 min. We come to Portella de la Malladeta where, as we approach the small pass off the road, we can observe the spectacular formation of Pont Foradat and a good part of the Fou gully downstream from the forestry hut. Without crossing the pass the road now turns to the right to the north-east and climbs more gently. We pass a rather exposed point.

1.90 km (915 m), 0 h 40 min. We soon come to the highest point of the itinerary (915 m), amidst singular hilly landscapes: looking south, the Mola d’Aixada; to the north, Negrell; to the north-east, Morral de Catinell; and a little to the east, the plateau of the Valldebous plains. We turn left to the west, with the Cova Roja gully on the right, and immediately begin to lose height as we walk through a less dense wood of Scotch pine than the one at the first part of the itinerary.

2.61 km (850 m), 0 h 50 min. We immediately enter the Cova Roja gully at a point close to its origin, changing direction sharply again to the north-east and following the descending profile. This is the wetter side with wilder, denser vegetation.

2.77 km (823 m), 0 h 55 min. We take a small road on the right and after a few metres we come to Roja cave, the main feature of the place being a long cavern with a small shelter, the Roja cave spring, and the cave itself, which we have to bend down to enter, though once we are inside it is 2 m high and about 30 deep. We return along the small road and continue to the right up the gully. The path sometimes crosses the gully and sometimes runs along the bed with a few slightly technical parts, though with not much difficulty.

3.40 km (712 m), 1 h 15 min. Les Tosques gully. We cross Les Tosques gully just before it joins Cova Roja gully. We immediately pass a road on the left that goes to the Hortets spring (itinerary signposted at the recreation area), cross the gully again and go back up a few metres to the south-east.

4.50 km (653 m), 1 h 30 min. We come to the well equipped mirador over the Fou gully. Now the road runs level for a few metres and after about 200 m joins the outward path from the beginning of the itinerary. On this occasion we have to turn left and go down to the starting point.

4.91 km (597 m), 1 h 40 min. Fou recreation area: starting point and end of the itinerary.

senderisme,A peu

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/itinerari-de-cova-roja-de-larea-de-lleure-de-la-fou-a-la-cova-roja-6671903